Microsoft ปล่อย OneNote โปรแกรมที่ช่วยเก็บบันทึกสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ข้อความ เว็บเพจ หรืออื่นๆ แชร์และเปิดดูด้วยอุปกรณ์อื่นๆ ได้ (คล้ายๆ กับ Evernote) โดย OneNote for Mac ใช้งานกับ OS X 10.9 ขึ้นไป (ใครที่อยากใช้ ก็คงต้อง update เป็น 10.9) ใครสนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและ download โปรแกรม OneNote สำหรับทุกอุปกรณ์ได้ไม่ว่าจะเป็น iOS, OS X, Windows หรือ Android ที่หน้าเว็บ OneNote