AR Camera Effect น่ารักที่ผู้ใช้งาน Sony Xperia สามารถโหลดมาใช้งานได้ นอกจากการ์ตูนน่ารักๆ ก็มีตัวการ์ตูนจาก Line ด้วย อยากเล่นจัง

ส่วนการถ่ายภาพ Slow นั้น Android Phone หลายรุ่น หรือ iPhone 5s ก็สามารถทำได้แล้ว แต่ interface การใช้งานนั้นของ iPhone ดูจะน่าใช้และง่าย ก็มี Sony TimeShift นี่แระ ที่น่าใช้เหมือน iPhone เลย เลือกช่วงที่จะให้ Slow ได้

http://youtu.be/IESHsRTTYUM